İngilizce Süzensiz Fiiller

İngilizce Düzensiz Fiiller

0 Comments

İngilizce Düzensiz Fiiller ‘in Zamanlara Göre Çekimleri Ve Okunuşları

\\**İngilizce Fiiller**// 

İngizcede fiiller ”düzenli ve düzensiz ” olmak üzere 2. ye ayrılırlar. Aşağıda İngilizce Düzensiz Fiiller ‘in durumlara göre çekimini ve okunuşlarını yazdım. Yararlı olması dileğiyle.. 

İngilizce Düzensiz Fiiller Anlamları ve Okunuşları

 1. Hali
  Base Form
Okunuşu
 1. Hali
  Past Simple
Okunuşu
 1. Hali
  Past Participle
Okunuşu Türkçe
Anlamı
awake eweyk awoke evog awoken evokın uyanmak
be bi was/were vaz/vör been biin olmak
beat biıt beat biıt beaten bitın vurmak
become bikam became bikeym become bikam olmak
begin bigin began bigen begun bigan başlamak
bend bend bent bent bent bent bükmek
bet bet bet bet bet bet bahse girmek
bid biid bid biid bid biid emretmek
bite bayt bit bit bitten bitın ısırmak
blow bılov blew bıluv blown bılovn esmek
break bireyk broke bırog broken bırokın kırmak
bring bıring brought bıroukt brought bıroukt Getirmek
build build built built built built inşa etmek
burst borst burst borst burst borst patlamak
buy bay bought bouht bought bouht satın almak
catch ketç caught kouht caught kouht tutmak
choose çıuz chose çoz chosen çuızın seçmek
come kam came keym come kam gelmek
cost kost cost kost cost kost mâl olmak
creep kırip crept kırept crept kırept emeklemek
cut kat cut kat cut kat kesmek
dig dig dug dag dug dag kazmak
do du did did done dan yapmak
draw dırov drew dıruv drawn dırovn çizmek
drive dırayv drove dırov driven dırayvın araba sürmek
drink dıring drank direng drunk dırang içmek
eat iit ate eyt eaten itın yemek yemek
fall fol fell fel fallen follın düşmek
feed fiid fed fed fed fed beslemek
feel fiıl felt felt felt felt hissetmek
fight fayt fought fouht fought fouht kavga etmek
find faynd found faund found faund bulmak
fly fılay flew fıliuv flown fılavn uçmak
forbid forbıid forbade forbeyt forbidden forbidın yasaklamak
forget forget forgot forgat forgotten forgatın unutmak
forgive forgiv forgave forgeyv forgiven forgivın affetmek
freeze fıriiz froze fırooz frozen frozın dondurmak
get get got gat gotten gatın elde etmek
give giv gave geyv given givın vermek
go go went vent gone gan gitmek
grow gırov grew gırıuv grown gırovn büyümek
hang heng hung hang hung hang asmak
have hev had hed had hed sahip olmak
hear hiyır heard hörd heard hörd duymak
hide hayd hid hid hidden hidın gizlemek
hit hid hit hid hit hid vurmak
hold hoold held held held heeld tutmak
hurt hört hurt hört hurt hört incinmek
keep kiip kept kept kept kept saklamak
know nov knew niuv known novn bilmek
lay ley laid leyid laid leyid yaymak
lie lay lay ley lain layin yalan söylemek
leave liıv left left left left ayrılmak
lend lend lent lent lent lent ödünç vermek
let leet let leet let leet izin vermek
lose loos lost lost lost lost kaybetmek
make meyk made meyd made meyd yapmak
meet miit met met met met buluşmak
pay pey paid peid paid peid ödemek
put put put put put put koymak
read riid read red read red okumak
ride rayd rode rood ridden ridın binmek
ring ring rang reng rung rang çalmak
rise rays rose rooz risen raysın yükselmek
run ran ran ren run ran koşmak
say sey said sed said sed söylemek
see sii saw sov seen siın görmek
sell sel sold sold sold sold satmak
send send sent sent sent sent göndermek
shut şat shut şat shut şat kapatmak
sing sing sang seng sung sang şarkı söylemek
sit sit sat set sat sat oturmak
sleep sılip slept sılebt slept sılebt uyumak
speak sıpik spoke sıpog spoken sıpokın konuşmak
spend sıpend spent sıpent spent sıpent harcamak
stand sıtend stood stuud stood stuud ayakta beklemek
swim sıvim swam sıvem swum sıvam yüzmek
take teyk took tuuk taken teykın almak
teach tiiçh taught taıght taught taıght öğretmek
tell tel told told told told söylemek anlatmak
think tink thought dout thought dout düşünmek
throw tırov threw tıruv thrown tırovn atmak
wake weyk woke vog woken vokın uyanmak
wear viır wore vor worn vorn giyinmek
understand andırstend understood andırstud understood andırstud anlamak
win vin won von won von kazanmak
write rayt wrote root written ritın yazmak

İngilizce Düzenli Fiiller (regular verbs)

 1. Hali   2. Hali      3. Hali

watch   watched watched : izlemek
look      looked     looked  : Bakmak
stay     stayed     stayed  : Kalmak
Clean  cleaned   cleaned : Temizlemek

 • Düzenli fiilleri 2. veya hale koymak için “d”, “ed” veya “ied” gelmektedir.
 • Fiillerin çoğuna “-ed” eklenir.

open opened
start started
want wanted

 • Sonu e harfi ile biten fiillere sadece “d” eklenir.

like liked
live lived
arrive arrived

 • Sonu tek bir sessiz harfle biten ve tek sesli harfi bulunan fiillerde sonda bulunan

 • sessiz harf çift olur.

rob robbed
beg begged
ship spipped
fit fitted

 • Sonu “y” harfi ile biten ve “y” den önce sessiz harf bulunan fiillerde “y” düşer

 • ve bu tip fiillere “ied” eklenir.

try tried
cry cried
marry married
Yararlı olması dileğiyle…
İngilizcemiz.Net

WHEN  and  WHILE CLAUSES

 
While + Past Continues Tense + Simple Past Tense
While I was going to school, I saw an accident (Okula giderken, bir kaza gördüm)
 
When + Simple Past tense + Past Continues Tense
When I saw the accident, I was going to school  (Kazayı gördüğümde, okula gidiyordum)

Example
While I was cooking meal, John came in.

İngilizce Düzensiz Fiiller (Irregular Verbs) alıştırmasına native dilde ulaşmak için bu bağlantıyı takip ediniz. https://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs-exercise-1.html

İngilizce Fiil Yapıları (Verb Forms)

İngilizce düzensiz fiiller konusu simple past tense, past perfect tense, present perfect tense, kısacası past continues tense harici tüm past ve perfect tenselerde işinize yarayacaktır.

Aşağıda İngilizce düzensiz fillerin yada düzenli fiillerin hangi verb forms (fiil yapıları) ile kullanıldığını inceleyelim. (Tüm zamanlarda tense kullanımı)

Present Tense Verb Forms

Present Tenses Kullanım
Simple Present Tense Fiilin yalın hali
Alice gets up early
Present Continues Tense Fiil yalın halde -ing takısı alır
Alice is cleaning her room.
Present Perfect Tense Fiilin 3. hali yada düzenli fiillerde -ed
Alice has got up early.
Present Perfect Continues Tense has been / had been yapısından sonra fiil -ing takısı alır
Alice has been talking with her mom.

Past Tense Verb Forms

Past Tenses Kullanım
Simple Past Tense Fiilin 2. hali kullanılır. Düzenli fiiller -ed takısı alırlar
I got up early.
Past Continues Tense was / were ve fiile -ing takısı eklenir
She was writing an email
Past Perfect Tense Fiil 3. hali ile kullanılır
Alice had booked the hotel earlier
Past Perfect continues Tense …..been ve fiile -ing takısı eklenir. (Tüm continues kipler gibi)
Alice had been running very fast at that moment

Future Tense Verb Forms

Future Tenses Kullanımı
Simple Future Tense Fill will den sonra yalın kullanılır
I will invite her
Be going to future tense Fiil be going to dan sonra yalın kullanılır
I am going to speak in Russian
Future Continues Tense Fiile tüm continues tense’lerde olduğu gibi -ing takısı eklenir
I will be doing exercise
Future Perfect Tense Fiil 3. halinde kullanılır
She will have reached Madrid.
Future Perfect Continues Tense Fiile tüm continues tense lerdeki gibi -ing takısı eklenir.
We will have been walking at walking street in Tailand.

İngilizce düzensiz fiiller konusuna bitişik İngilizce tüm tense ler konumuzu çalışmanız iyi olabilir

A2 seviyesinde ki bu dersimize ek A2 seviyesi İngilizce kelimeler konumuzu çalışınız

Özet olarak bu dersimizde İngilizce düzensiz fiiller, İngilizce düzenli fiiller, verb forms (Fiil yapıları), tense çekimleri gibi konuları işledik.

Leave a Comment

Your email address will not be published.