C1 LEVEL WORD LIST – NUMBER 1 LIST

C1 LEVEL VOCABULARY (AMERICAN CULTURE)

Study online at quizlet.com/_20iozs

C1 LEVEL WORD LIST (TRUSTED SOURCE) Part -I-

1. abstract Soyut
2. abuse kötüye kullanmak, istismar etmek
3. accordance uyum, ahenk
4. accurate doğru
5. acknowledge Kabul etmek
6. acquire Elde etmek
7. acquisition Edinim
8. adequate Yeterli
9. adjacent bitişik
10. allocate pay etmek, bölüştürmek
11. ally müttefik
12. antibody antikor
13. arch Kemer
14. arrangement Düzenleme
15. array bir dizi-sıra
16. artificial Yapay
17. assess Değerlendirmek
18. asset varlık
19. associate İlişkilendirmek
20. assume varsaymak
21. assure Garanti etmek
22. attribute (bir sebebe/nedene) dayandırmak (= base
on/upon)
23. auction açık arttırma
24. audit denetlemek , hesap denetimi
25. beam Işın
26. binary ikili
27. boost Arttırmak
28. breach ihlal
29. capture Ele geçirmek
30. cease durdurmak
31. chorus koro
32. cluster küme
33. colleague meslektaş
34. commit Suç işlemek
35. commodity Ticari mal
36. compensation tazminat
37. comply uymak (a)
38. component bileşen
39. compound bileşik

C1 Level Word List Part -II-

40. comprise içermek, kapsamak
41. conceive tasarlamak, kurmak
42. concerning ilişkin
43. conduct Yönetmek
44. confine sınırlamak
45. confirm Onaylamak
46. conflict Çatışma
47. confront yüzleştirmek
48. conjunction bağlaç
49. consequence sonuç
50. consist of -den oluşmak
51. consonant Ünsüz
52. constant sürekli
53. constitute Oluşturmak
54. constraint baski kisitlama zorlama
55. context bağlam
56. contraction kasılma
57. contractor müteahhit
58. contrasting zıt
59. contribution Katkı
60. conversation Konuşma
61. convey iletmek
62. criticism eleştiri
63. crucial çok önemli
64. curb (v) frenlemek
65. curve eğim, eğmek
66. damp nemli
67. debtor borçlu
68. debut Sahneye ilk çıkış
69. decade on yıl
70. decay Çürümek
71. decline Azalmak
72. dedicate Adamak
73. deficit Eksiklik
74. deliberate Kasti
75. delicate Narin hassas
76. density yoğunluk
77. depict anlatmak
78. depreciation Amortisman

C1 Level Word List

Part -III-

79. derivative türev
80. disapprove onaylamamak
81. discharge Deşarj
82. discourse konuşma
83. dismiss Kovmak
84. disposal İmha etme
85. dispute Tartışmak
86. dissolve eritmek
87. distant uzak
88. distinct farklı
89. distinguish ayırt etmek
90. domestic evcil
91. dominate hükmetmek
92. due vadesi dolmuş zamanı gelmiş
93. efficient Verimli
94. elaborate ayrıntılı, detaylı
95. elect Seçmek
96. embrace kucaklamak
97. emerge ortaya çıkmak
98. encounter karşılaşmak
99. engage 1.nişanlamak 2.iş vermek
100. enhance geliştirmek
101. enquiry soruşturma
102. ensure garantiye almak
103. equilibrium denge, denklik, tarafsızlık
104. equity Öz Kaynak
105. equivalent eşdeğer
106. essential Gerekli
107. evolve gelişmek
108. exceed aşmak
109. exemption Muafiyet
110. expand genişletmek
111. expense masraf
112. explode patlamak
113. exploit Sömürmek
114. exploration Keşif
115. expose maruz bırakmak
116. extend uzatmak
117. extract elde etmek, çekip çıkarmak
118. faintly Belli belirsiz
119. faucet Musluk
120. fiscal mali
121. fraction kesir
122. framework Yapı
  1. fundamental temel
124. gain Kazanmak
125. generate Üretmek
126. genre (n) tür
127. genuine hakiki, gerçek
128. gesture Jest
129. gradual Aşamalı
130. grain Tahıl
  1. gravitational yerçekimi
132. highlight vurgulamak
133. imperative zorunlu
134. implement uygulamak
135. implication çıkarım, ima
136. impose zorla kabul ettirmek, koymak( vergi), yük
olmak
137. improvement Gelişim
138. incentive teşvik
139. incidence Olay
140. incur uğramak
141. indicate belirtmek
142. induce ikna etmek, sebep olmak
143. initial ilk
144. initiative girişim
145. interim geçici
146. interior
147. interpret yorumlamak
148. interrupt sözünü kesmek
149. interval aralık
150. intervention müdahale
151. irritate kızdırmak
152. justify haklı çıkarmak
153. keen İstekli
154. lean dayanmak, yaslanmak
155. leap sıçramak
156. linguistic Dilbilimsel
157. loose gevşek
158. lump yumru
159. magnitude büyüklük

C1 Level Word List Part -IV-

  1. mainstream pek çok kişi tarafından kabul gören inanış veya düşünce
161. majority çoğunluk
162. manner tavır
163. marine Denize Ait
164. membrane zar
165. minority azınlık
166. monetary Parasal
167. movement hareket
168. narrative öykü
169. narrator hikayeci
170. noticeable dikkate değer
171. obscure Belirsiz
172. obtain elde etmek
173. occasion fırsat
174. occupy işgal etmek
175. occur meydana gelmek
176. opponent Rakip
177. oppose karşı çıkmak
178. ordinal sıra
179. outline Özetlemek
180. particularly özellikle
181. pension emekli maaşı
182. permanent Kalıcı
183. permit izin vermek
184. possess sahip olmak
185. praise övmek
186. precede -den önce gelmek
187. precise Kesin
188. predator yırtıcı hayvan
189. predict tahmin etmek
190. premises dayanak noktaları, temel, öz
191. prescribe reçete yazmak
192. preserve Korumak
193. presumably muhtemelen
194. prevent önlemek
195. primary Birincil
196. primitive ilkel
197. probe Araştırmak
198. prompt Çabuk
199. prospect olasılık
200. rapid hızlı
201. recall Hatirlamak
202. reckon saymak, Hesaplamak
203. recognition tanıma
204. recruit işe almak
205. redundancy gereksiz çokluk
206. relevant İlgili
207. remark söylemek, demek
208. remote Uzak
209. replacement yer değiştirmek
210. resemble benzemek
211. residue Artık
212. respective sırayla
213. restrict kısıtlamak
214. retain Alıkoymak
215. reveal Ortaya çıkarmak
216. reverse tersine çevirmek
217. revise gözden geçirmek
218. revival canlanma
219. rival rakip
220. savage vahşi
221. scatter saçmak, serpmek
222. sediment Tortu ,cökelti
223. sequence dizi
224. severe şiddetli
225. sheer katıksız, sırf, halis, dimdik, sapmak
226. slope eğim
227. solvent Çözücü
228. specimen numune, örnek
229. statutory kanuni
230. steer yönlendirmek
231. stem Kök
232. stimulate Uyarmak
233. strain Gerginlik
234. subsequent Sonraki
235. subsidiary bağlı ortaklık
236. substantial çok önemli, önemli ölçüde
237. subtle Belirsiz
238. suffix son ek
239. sustain sürdürmek
240. tender hassas, yumuşak

C1 Level Word List

Part -V-

241. undergo maruz kalmak
242. underlie Temelini oluşturmak
243. undertake Üstlenmek
244. vast büyük, engin, muazzam (= immense, tremendous, huge)
245. vegetation bitki örtüsü
246. velocity hız
247. venture girişim
248. verse Ayet
249. withdraw geri çekmek
250. yield Verim

That’s end of C1 Level Word List; revise other word lists below

Tüm Kelime Grubu Çalışmaları:

A1 Kelime listesi

A2 Kelime listesi

B1 Kelime listesi

B2 Kelime listesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.