Simple Past Tense Konu Anlatımı

Simple Past Tense Konu Anlatımı 15 yıllık öğretmenlik hayatımda en çok sevdiğim derslerde bir tanesi. Simple past tense İngilizce de basit geçmiş zaman olarak adlandirılır. Past Tense İngilizce’deki iki zamandan bir tanesidir. Bu zamanlardan biri present tense ve diğeri past tense dir. Present tense şimdiki zaman anlamına gelir. Present kelimesi aynı zamanda hediye anlamına gelmektedir. Yani İngilizler şimdi bulunduğumuz anı bize verilen bir hediye olarak düşünmüşlerdir.  Past ise geçmiştir. Peki gelecek (future) zaman için ne demeli. Dilbilimciler henüz bunu bir zaman olarak düşünmüyorlar. Bunun nedeni geleceğin henüz olmadığı ve olup olmayacağı hakkında pek bir bilgimiz olmamasıdır. 

Past Tense;

 • Simple past tense (Basit geniş zaman)
 • Past continues tense (Geçmişte devam eden olaylar)
 • past perfect tense (-mişli geçmiş zaman)
 • past perfect continues tense olarak 4 başlıkta incelenebilir. Bu dersimizde Simple past tense i çalışalım.

Simple Past Tense Konu Anlatımı – Cümle Çeşitleri

Simple Past Tense

Olumlu Cümle

Subject (özne) + Verb2 (Fiilin ikinci hali) + Object (Nesne) + Compliment part (Tamamlayan Kısım)

George cleaned his room. (George odasını temizledi.)

Bu cümlede özneden sonra kullanılan fiil düzenli fiildir. Düzenli fiillerde fiilin sonuna -ed takısı eklenir. -ed takı kullınımı bazı fiillerde çok ufak değişkenlik gösterir ve yazı dilinde kullanırken farkına varırız. Ör: study -> studied, dance ->danced

Andrew went to school. (Andrew okula gitti.)

Bu cümlede özne den sonra fiil ikinci halinde kullanılmıştır. Fiilin ilk hali -go olmasına karşın tamamen değişmiştir. Bu tür fiillere irregular (düzensiz fiiller) adı verilir.

Simple Past Tense

Olumsuz Cümle

Subject (özne) + didn’t + Verb1(Fiilin birinci hali) + Compliment part (tamamlayan parça)

George didn’t clean his room.

Andrew didn’t go to school.

Yukarıdaki cümlelerde cümle yapısının past tense olduğunu (olumsuz cümlelerde -didn’t yardımcı fiili ile anlıyoruz.Görüldüğü gibi -clean ve -go fiiller yalın halleri ile kullanılmıştır.

Simple Past Tense

Soru Cümlesi

Did + Subject (Özne) +Verb1(Fiilin birinci hali) + Compliment part (Tamamlayan parça ?

Did George clean his room?

Did Andrew go to school?

Yukarıdaki soru cümlelerinde kullanılan -Did yardımcı fiili ile cümlenin soru cümlesi olduğu anlaşılıyor. Bu yüzden olumsuz yapıdaki gibi fiilin birinci hali kullanılmıştır.

Simple Past Tense

WH_ Soru cümleleri

WH_ question word + did + subject (özne) + verb1 (fiilin birinci hali) + …..?

where did you go yesterday?

wh_ soru kelimesi cümlenin başında olmak üzere normal (yes/no) soru cümlesinin aynı kullanımına sahiptir.

 

İngilizce’de ki düzensiz fiilleri ve takip eden bölümünde düzenli fiilleri aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

İngilizce Düzensiz ve düzenli fiiller

Simple Past Tense Konu Anlatımı dersimize cümle örnekleri ile devam ediyoruz.

Simple Past Tense Olumlu Cümle Örnekleri

 • I opened the window. (Pencereyi açtım)
 • You broke my hearth. (Sen kalbimi kırdın)
 • He played Minecraft yesterday. (O dün Minecraft oynadı.)
 • She spoke very loudly. (O çok sesli konuştu.)
 • We wrote the thesis. (Biz tezi yazdık.)
 • They read 4 books last week. (Onlar geçen hafta 4 kitap okudular)

Düzenli fiiller

open->opened

play-> played

Düzensiz Fiiller

break ->broke

speak -> spoke

write->wrote

read-read

Simple Past Tense Olumsuz Cümle Yapısı Örnekleri

 • I didn’t open the window.
 • You didn’t break my hearth.
 • He didn’t play Minecraft yesterday.
 • She didn’t speak very loudly.
 • We didn’t write the thesis.
 • They didn’t read 4 books last week

Olumsuz (negative) cümle yapısında geçmişte bahsedilen şeyin olmadığını anlatırız.

Ör: I didn’t open the window.

(Ben pencereyi açmadım.)

Yardımcı fiil olarak did’nt kullanıldığı için fiillerin birinci halleri kullanılır.

Simple Past Tense İngilizce Soru Cümle Yapısı (Yes/No Soruları)

 • Did you open the window?
 • Did you break my hearth?
 • Did he play Minecraft yesterday?
 • Did she speak very loudly?
 • Did we write the thesis?
 • Did they read 4 books last week?

Olumsuz cümle yapısına benzer fakat bu sefer cümlenin başında did kullanırız ve -did yardımcı fiilini kullandığımız için fiilin yalın hali kullanılır. Did yardımcı fiili soru sorduğumuzu bize belli etmektedir.

Simple Past Tense Wh_question Örnekleri ve cevapları

 • When did you open the window?

I opened the window in the morning.

 • Why did you break my hearth?

Ohh I am sorry, I was only joking.

 • What did he play yesterday?

He played Minecraft.

 • How did she speak?

She spoke very loudly.

 • Where did we write the thesis?

We wrote the thesis in the library.

 • How many books did they read?

They read 4 books

İngilizce’deki WH_ soru kelimeleri ve anlamları şunlardır.

 • What ->ne
 • Where->nerede
 • When->ne zaman
 • Why->niçin
 • which->hangisi
 • Who->kim
 • How many->kaç tane
 • How much-*>Ne kadar

Simple Past Tense Yes/No Soruları ve Cevap Verme

 • Did you begin playing football?

Yes I did (Olumlu kısa cevap) Yes, I begin playing football (olumlu uzun cevap)

No, I didn’t (Olumsuz kısa cevap ) No, I didn’t begin playing football. (olumsuz uzun cevap)

 • Did your dad come?

Yes, he did / Yes, he came

No, he didn’t / No, he didn’t come

 • Did you draw his picture?

Yes, I did / Yes, I drew his picture

No; I didn’t / No, I didn’t draw his picture

 

Simple Past Tense Konu Anlatımı – Zaman Zarfları

Simple Past Tense İngilizce Zaman Zarfları Şunlardır.

Yesterday ->Dün

ago ->önce

two days ago -> 2 gün önce

three days ago -> 3 gün önce

last week ->geçen hafta

last month -> geçen ay

Last year -> geçen yıl

Simple past tense te zaman zarflarını cümle içinde kullanalım;

 • He ate a big pizza yesterday. ( O dün büyük bir pizza yedi.)
 • He ate a big pizza two days ago. (O iki önce büyük bir pizza yedi.)
 • He ate a big pizza last month. (O geçen ay büyük bir pizza yedi.)

BURADAKİ LİSTEDE SADECE SIMPLE PAST TENSE TE KULLANILAN FİİLLERİN 2 HALLERİNİ VE DÜZENLİ OLANLARLA DÜZENSİZ OLANLARI ÇALIŞABİLİRSİNİZ.

Şi,mdide Simple Past Tense Konu Anlatımı dersimizde en önemli noktalardan biri düzenli ve düzensiz fiiler.

DÜZENLİ FİLLER (REGULARS)

Birinci haliİkinci haliAnlamı
acceptacceptedkabul etmek
agreeagreedaynı fikirde olmak
answeransweredcevap vermek
askaskedsoru sormak
believebelievedinanmak
borrowborrowedödünç almak
copycopiedkopyalamak
dancedanceddans etmek
diediedölmek
happenhappenedolmak, oluşmak
inviteinviteddavet etmek
jumpjumpedsıçramak
kisskissedöpmek
laughlaughedgülmek
learnlearnedöğrenmek
needmeededihtiyacı olmak
openopenedaçmak
paintpaintedboyamak
playplayedoynamak
pullpulledçekmek
pushpusheditmek
savesavedkaydetmek
staystayedkalmak
stopstoppeddurmak
studystudiedçalışmak
traveltraveledseyahat etmek
walkwalkedyürümek
wantwantedistemek
workworkedçalışmak

Yukarıdaki listede görüldüğü üzere düzenli fiillerin sonuna past formda (geçmiş zamanda) -ed takısı eklenir.

DÜZENSİZ FİİLLER (IRREGULARS)

Bewas/wereolmak
beginbeganbaşlamak
bringbroughtgetirmek
buildbuiltinşa etmek
cancould-ebilmek
catchcoughtyakalamak
choosechoseseçmek
comecamegelmek
costcostfiyatında olmak
cutcutkesmek
dodidyapmak
drawdrewçizmek
drinkdrankiçmek
eatateyemek
feedfedbeslemek
flyflewuçmak
getgotalmak
gowentgitmek
havehadsahip olmak
hearheardduymak
holdheldtutmak
keepkeptelle tutmak
knowknewbilmek
loselostkaybetmek
makemadeyapmak
meanmeantanlamına gelmek
meetmetkarşılaşmak
putputkoymak
saysaidsöylemek
sendsentgöndermek

Simple Past Tense Konu Anlatımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.