Home > Blog > 7th Class > The most commonly used regular verbs in English with their Turkish meanings
Fiil Düzenli geçmiş hali Türkçe Anlamı
A
Accept accepted kabul etmek
Add added eklemek
Admire admired hayran kalmak
Advise advised tavsiye etmek
Afford afforded gücü yetmek,parası yetmek
Agree agreed aynı fikirde olmak
Allow allowed izin vermek
Amuse Amused eğlendirmek
Analyse analysed analiz etmek
Announce announced duyurmak,ilan etmek
Answer answered cevap vermek
Apologise apologised özür dilemek
Appear appeared görünmek,belirmek
Approve approved onaylamak,onay vermek
Argue argued tartışmak,münakaşa etmek
Arrange arranged düzenlemek,ayarlamak
Arrive arrived varmak,ulaşmak
Attach attached bağlamak,eklemek
Attempt attemted kalkışmak,girişmek,teşebbüs etmek
Attend attended katılmak,hazır bulunmak
Attract attracted çekmek,cezbetmek
Avoid avoided kaçınmak, sakınmak
B
Bake baked fırında pişirmek,kavurmak
Balance balanced tartmak,dengede tutmak,dengelemek
Battle battled mücadele etmek,savaşmak
Beg begged yalvarmak,dilenmek
Behave behaved davranmak, hareket etmek
Bless blessed kutsamak, takdis etmek
Boil boiled kaynatmak, haşlamak
Borrow borrowed ödünç almak, borç almak
Breathe breathed nefes almak
Brush brushed fırçalamak,süpürmek
Bury buried gömmek, defnetmek, toprağa vermek
C
Calculate calculated hesaplamak
Call called seslenmek, telefonda aramak
Care cared önemsemek,özen göstermek
Carry carried taşımak
Cause caused neden olmak, sebeb olmak
Challenge challenged meydan okumak
Change changed değiştirmek
Charge charged yüklemek,ücretlendirmek
Cheat cheated aldatmak,dolandırmak, kazık atmak
Check checked kontol etmek
Claim claimed iddia etmek, hak iddia etmek
Clean cleaned temizlemek
Clear cleared (bir şeyi) (bir yerden) kaldırmak, uzaklaştırmak veya yok etmek
Close closed kapatmak, kapamak
Collect collected koleksiyon yapmak, pul antika vb.. biriktirmek, para toplmak
Colour coloured boyamak
Command commanded emir vermek
Communicate communicated iletişimde bulunmak
Compare compared kıyaslamak
Compate compated yarışmak, rekabet etmek
Complain complained şikayet etmek
Confess confessed itiraf etmek
Confuse confused yanıltmak, birisinin kafasını karıştırmak
Consider considered göz önünde bulundurmak
Continue continued devam etmek
Copy copied kopyalamak
Correct corrected düzeltmek
Count counted saymak
Cover covered örtmek, kapamak
Cry cried ağlamak
D
Damage damaged zarar vermek
Dance danced dans etmek
Dare dared cüret etmek, cesaret etmek
Deceive deceived yutturmak, kandırmak, keklemek
Deliver delivered teslim etmek
Deserve deserved hak etmek, layık olmak
Divide divided bölmek
Dream dreamed rüya görmek
E
Earn earned kazanmak,para kazanmak
Educate educated eğitmek, eğitim vermek
Encourage encouraged cesaret vermek, cesaretlendirmek
Enjoy enjoyed hoşuna gitmek, tadını çıkarmak
Enter entered giriş yapmak, içeriye girmek
Escape escaped kaçmak
Excuse excused affetmek, kusruna bakmamak
Expect expected ümit etmek, ummak
Explain explained açıklamak
Explode exploded patlamak
Extend extended yaymak, uzatmak
F
Face faced yüzünü dönmek, yüz yüze gelmek, karşı karşıya gelmek
Fail failed başaramamak, başarısızlığa uğramak
Fasten fastened bağlamak
Fear feared korkmak, endişe etmek
Fill filled doldurmak
Fix fixed düzeltmek
Follow followed takip etmek
Force forced zorlamak
Frighten frightened korkutmak, dehşete düşürmek
G
Grab grabbed yakalamak
Greet greeted selamlamak, selam vermek
Guard guarded gözetmek, korumak
Guess guessed tahmin etmek
Guide guided rehberlik etmek
H
Handle handled başa çıkmak, üstesinden gelmek, idare etmek
Hang hanged asmak
Happen happened olmak,cerayan etmek, meydana gelmek
Harm harmed zarar vermek
Hate hated nefret etmek
Heal healed iyileşmek
Help helped yardım etmek
Hope hoped ummak,ümit etmek
Hug hugged sarılmak, kucaklaşmak
Hunt hunted avlamak
Hurry hurried acele etmek
I
Identify indentified kimliğini saplamak
Ignore ignored önemsememek, gözden görmezlikten gelmek
Imagine imagined düşlemek, farzetmek
Improve improved geliştirmek,iyileştirmek
Increase increased artmak, artırmak
Inform informed bilgi vermek,bilgilendirmek
Instruct instructed öğretmek, okutmak
Intend intended niyet etmek, niyetinde olmak
Interest interested ilgilendirmek
Interfere interfered karışmak, müdahale etmek (elektronik eşyalarda parazit yapmak)
Invent invented icat etmek
Invite invited davet etmek
J
Join joined katılmak
Joke joked şaka yapmak
Judge judged yargılamak
Jump jumped atlamak,sıçramak, hoplamak
K
Kill killed öldürmek
Kiss kissed öpmek
Kneel kneeled diz çökmek
Knock knocked kapı çalmak, devirmek
L
Last lasted bir şeyin uzun süre dayanması ,dayanmak
Laugh laughed gülmek
Lie lied yalan söylemek
Like liked hoşlanmak
Listen listened dinlemek
Live lived yaşamak
Look looked bakmak
Love loved sevmek, aşık olmak
M
Manage managed idare etmek, yönetmek
Match matched eşlemek, birleştirmek
Marry married evlenmek
Measure measured metreyle ölçmek
Miss missed özlemek
Mix mixed karıştırmak
Move moved haraket etmek, taşınmak, kımıldamak
Murder murdered öldürmek, kasten öldürmek, cinayet işlemek
N
Need needed ihtiyacı olmak
Note noted not almak
Notice noticed farkına varmak, farketmek
O
Obey obeyed kurallara uymak
Observe observed gözlemek, gözetlemek
Offer offered teklif etmek, ikram etmek
Open opened açmak
Order ordered emir vermek, sipariş vermek
P
Pack packed paketlemek
Paint painted boyamak
Park parked park etmek
Phone phoned telefon etmek
Post posted postalamak
Prefer prefered tercih etmek
Prepare prepared hazırlamak
Prevent prevented önlemek
Promise promised söz vermek
Protect protected korumak
Pull pulled çekmek
Punish punished cezalandırmak
Push pushed itmek
R
Rain rained yağmur yapmak
Reach reached erişmek
Realise realised gerçeğin farkına varmak
Refuse refused reddetmek
Regret regreted pişman olmak
Relax relaxed rahatlamak
Remember remembered hatırlamak
Remind reminded hatırlatmak
Remove removed uzaklaştırmak
Repair repaired tamir etmek
Repeat repeated tekrar etmek
Reply replied cevaplandırmak, cevap vermek
Request requested ricada bulunmak
Rescue rescued kurtarmak
Ruin ruined mahvetmek, berbat etmek
S
Satisfy satisfied memnun etmek
Save saved biriktirmek, tasrruf etmek, kayda geçirmek
Scratch scratched karalamak,kazımak, kaşımak
Scream screamed çığlık atmak
Search searched aramak
Shave shaved tıraş olmak
Smoke smoked sigara içmek
Snow snowed kar yağmak
Start started başlamak, başlatmak
T
Talk talked konuşmak
Taste tasted tat almak, tadında olmak
Test tested test etmek
Touch touched dokunmak
Travel traveled seyahat etmek
Trust trusted güvenmek
Turn turned dönmek, döndürmek
U
Unite united birleşmek, birleştirmek
Unpack unpacked paket açmak
Use used kullanmak
V
Visit visited ziyaret etmek
Vote voted oy vermek
W
Wait waited beklemek
Walk walked yürümek
Want wanted istemek
Wash washed yıkamak
Warn warned uyarmak
Watch watched izlemek
Whisper whispered fısıldamak
Work worked çalışmak
Y
Yawn yawned esnemek
Yell yelled bağırmak
Z
Zip zipped fermuarını çekmek
Zoom zoomed zoom yapmak,

 

Add comment

Copyright @2005 English Web Tr MİMOZA BİLİŞİM WEB TASARIM Hizmetleri Ürünüdür.